INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH ODBIORCÓW NEWSLETTER’A

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2016/6791 (dalej jako RODO) pozyskując Twoje dane chciałabym Cię poinformować, że:
 1. Podanie przez Ciebie swojego adresu e-mail jest w pełni dobrowolne. Jednakże, nie podanie tych danych uniemożliwi nam bieżące informowanie Ciebie o naszych najciekawszych ofertach, w tym o wielu atrakcyjnych promocjach.
 2. Administratorem danych osobowych, które przekazujesz będę ja – Weronika Liberska prowadząca działalność pod firmą Pole Poznania Weronika Liberska z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. A. Asnyka 71, NIP: 6182188141.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: kontakt@duchowi.pl
 4. Dane osobowe, w postaci udostępnionego adresu e-mail będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Pole Poznania, tj. marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, polegającego na przesyłaniu drogą mailową informacji o naszych promocjach i ofertach specjalnych (wysyłka newslettera), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 5. Odbiorcami Twoich danych mogą być:
  • przedsiębiorstwo świadczące na naszą rzecz usługi IT w celu świadczenia usług pomocy technicznej (serwisowania systemu informatycznego),
  • przedsiębiorstwo hostingowe w celu przechowywania tych danych na zabezpieczonym serwerze. Dane osobowe nie będą udostępniane lub powierzane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
 6. Podane dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres korzystania z usługi przesyłania Tobie zamówionych informacji o promocjach i ofertach specjalnych. W przypadku skutecznego wyrażenia sprzeciwu Twoje dane zostaną niezwłocznie usunięte z listy odbiorców newslettera.
 7. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Ciebie jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 8. Jednocześnie chciałabym poinformować, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia: żądania od nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych, żądania ograniczenia lub sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych, prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora, a także prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych z prowadzonych przez nas zbiorów.

  Masz także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt), gdy uznasz, ze doszło do naruszenia prawa w zakresie ochrony Twoich danych osobowych.

  Niezwłocznie zrealizuję Twoje żądania, o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO nie przewidują możliwości realizacji określonego uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w Twoim żądaniu. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomię Cię bez zbędnej zwłoki.

  Dziękuję, że zapoznałeś się z powyższymi informacjami.
Copyright © 2024 Duchowi.pl - Znajdź holistycznych specjalistów I wiedzę I miejsca I wydarzenia
Projekt i wykonanie : EGDDesign
Scroll to top