INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW/SPECJALISTÓW PORTALU DUCHOWI.PL – FORMULARZ REJESTRACYJNY

Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2016/6791 (dalej jako RODO) gromadząc Twoje dane osobowe chciałabym Cię poinformować, że:

  1. Przekazanie przez Ciebie danych osobowych o które prosimy w formularzu rejestracyjnym jest niezbędnym warunkiem założenia przez Ciebie konta użytkownika/specjalisty portalu Duchowi.pl oraz dalszego korzystania z tego portalu jako użytkownik lub specjalista.

  2. Administratorem Twoich danych osobowych, a więc podmiotem, który decyduje o ich przeznaczeniu i jest odpowiedzialny za ich zabezpieczenie jestem ja – Weronika Liberska prowadząca działalność pod firmą Pole Poznania Weronika Liberska z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. A. Asnyka 71, NIP: 6182188141.

  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: ………………………… lub dzwoniąc pod numer tel. …………………………

  4. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane jedynie w celach:

a) rejestracji Twojego konta na portalu Duchowi.pl oraz umożliwieniu korzystania przez Ciebie ze wszystkich opcji dostępnych użytkownikom i specjalistom portalu (m.in. publikowanie wpisów i komentarzy, korzystanie ze Sklepu internetowego Pole Poznania), tj. zawarcia umowy o świadczenie usług na Twoją rzecz oraz realizacji przez nas jej postanowień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) dokonywania zakupów w naszym Sklepie internetowym Pole Poznania oraz dostawy zamówionych przez Ciebie produktów, tj. zawierania umów sprzedaży na odległość oraz realizacji ich postanowień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) rozliczania ww. sprzedaży, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności wypełniania obowiązków wynikających z prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO,

c) realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z korzystaniem przez Ciebie z portalu Duchowi.pl lub Sklepu internetowego Pole Poznania, w tym prowadzenia ew. postępowania reklamacyjnego a także wykonywania przez nas praw związanych z takimi roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  1. Dane osobowe, które nam podałeś mogą zostać przez nas przekazane:

a) podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi kurierskie wyłącznie w celu realizacji dostawy zakupionych produktów pod wskazany przez Ciebie adres,

b) podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi księgowe wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do rozliczenia zawartej umowy sprzedaży zakupionych przez Ciebie produktów zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

c) przedsiębiorstwu świadczącemu na naszą rzecz usługi IT w celu świadczenia usług pomocy technicznej (serwisowania systemu informatycznego),

d) przedsiębiorstwu hostingowemu w celu przechowywania tych danych na zabezpieczonym serwerze.

Twoje dane osobowe nie zostaną udostępnione w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów lub podmiotów publicznych, które mogą otrzymywać takie dane w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego (np. Policja)

  1. Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres korzystania przez Ciebie jako zarejestrowany użytkownik z portalu Duchowi.pl. Następnie zostaną przez nas zarchiwizowane, co oznacza, że będziemy je przechowywać jeszcze przez okres przedawnienia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanych z Twoim korzystaniem z portalu oraz zakupami dokonanymi w Sklepie Pole Poznania. Niezwłocznie po upływie tych okresów zostaną one usunięte.

  2. Na podstawie przekazanych danych nie będą podejmowane wobec Ciebie jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  3. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na przetwarzanie przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia:

a) żądania w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,

b) do sprostowania przekazanych danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) sprzeciwu wobec operacji przetwarzania tych danych,

oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt) na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Niezwłocznie zrealizujemy Twoje żądania, o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO nie przewidują możliwości realizacji określonego uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w Twoim żądaniu. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa zostaniesz powiadomiony bez zbędnej zwłoki.

Dziękuję, że zapoznałeś się z powyższymi informacjami

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Copyright © 2024 Duchowi.pl - Znajdź holistycznych specjalistów I wiedzę I miejsca I wydarzenia
Projekt i wykonanie : EGDDesign
Scroll to top