Regulamin KONKURSU

Regulamin Konkursu

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorką konkursu na platformie Duchowi.pl (zwanym dalej: „Konkursem”) jest Pole Poznania, Weronika Liberska prowadząca działalność pod firmą Pole Poznania Weronika Liberska z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. A. Asnyka 71, NIP: 6182188141

2. Fundatorem nagrody jest Organizatorka.

3. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie Facebook oraz Instagram fanpage Duchowi.pl

5. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizatorka.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Wyrażenie woli wzięcia udziału w Konkusie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest osobą fizyczną, która najpóźniej w dniu wzięcia udziału w Konkursie ukończyła 18 rok życia,

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody oraz w pełni je akceptuje,

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

e) Posiada aktywne konto na Facebooku i/lub Instagramie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich krewni lub powinowaci.

§ 3 Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny przy rejestracji, jest niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (oraz jeśli dotyczy: w związku z dalszymi czynnościami z tytułu posiadania konta na platformie Duchowi.pl).

4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, w każdej chwili można usunąć konto w panelu ustawień na portalu Duchowi.pl.

6. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 4 Klauzule odpowiedzialności

1. Konkurs jest stworzony, administrowany i sponsorowany przez Organizatorkę.

§ 5 Nagrody

1. W konkursie przewidziano JEDNĄ NAGRODĘ dla zwycięzcy wyłonionego w sposób wskazany w § 8.

2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest ,,Darmowa Konsultacja Biznesowa” oferowana przez Judytę Jaworską ,,Duchowość w Biznesie”

3. Informacja o Nagrodzie będzie zamieszczona w komentarzu pod postem konkursowym

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 6 Miejsce, czas i zasady Konkursu

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego na stronie Duchowi.pl (Instagram oraz Facebook)

2. Konkurs trwa od dnia 24 listopada 2021 godz. 20:00 do dnia 30 listopada 2021 godz. 21:21

§ 7 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie biorą udział wszystkie osoby, które w dniach 24.11 – 30.11 polubiły fanpage Duchowi.pl oraz fanpage Duchowość w Biznesie i odpowiedziały na pytanie konkursowe.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na portalu www.Duchowi.pl oraz na fanpage

§ 8 Warunki i uczestnictwa w Konkursie i odbioru nagród

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga aktywnego konta na Facebooku i/lub Instagramie

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

4. Spośród kont, które wzięły udział w Konkursie od 24.11.21 do 30.11.21 Organizatorka wyłoni zwycięzcę. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym, w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.

7. W przypadku wygrania BONÓW na usługi są one ważne 6 miesięcy od daty ich otrzymania.

8. Przekroczenie dopuszczalnego czasu na wykorzystanie bonów powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 10 Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu e-mail lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej),

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Duchowi.pl

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu,

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Duchowi.pl oraz portalach Facebook i Instagram.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji Duchowi.pl.

§ 10 Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora,

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 11 Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie jego trwania, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Duchowi.pl” .

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2021

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na portalu Duchowi.pl.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.Duchowi.pl

Copyright © 2024 Duchowi.pl - Znajdź holistycznych specjalistów I wiedzę I miejsca I wydarzenia
Projekt i wykonanie : EGDDesign
Scroll to top