REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY DUCHOWI.PL PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Niniejszy Regulamin realizuje obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta związane z zawarciem umowy na odległość o których mowa w art.12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także obowiązki usługodawcy o których mowa w art. 8 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ZASADY OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym określającym zasady, warunki techniczne oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług na platformie internetowej Duchowi.pl (korzystania z Serwisu) na rzecz Klientów oraz innych użytkowników nie będących Specjalistami, stanowiących usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. W odniesieniu do usług świadczonych za pośrednictwem platformy internetowej Duchowi.pl (dalej także jako Serwis) Usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest przedsiębiorca – Weronika Liberska prowadząca działalność pod firmą Pole Poznania Weronika Liberska z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul.A. Asnyka 71, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6182188141. Serwis dostępny jest pod adresem strony internetowej https://duchowi.pl/.

 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu korzystanie z Serwisu przez Klientów odbywa się wyłącznie w oparciu o zasady określone tym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wpływają w żaden sposób na zakres praw i obowiązków Użytkownika oraz Usługodawcy wynikających z innych umów zawartych między tymi podmiotami poza Serwisem.

 5. Wyrażając chęć skorzystania z Serwisu jako Klient Użytkownik jest zobowiązany do zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu na zasadach w nim określonych. Dla skorzystania przez Użytkownika z usług świadczonych w Serwisie nie jest konieczne zawieranie odrębnych umów.

§ 2

 1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

  a) Kodeks cywilny – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.);

  b) Przedsiębiorca – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zawierającą z Usługodawcą umowę o korzystanie z Serwisu, która jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  c) Rozporządzenie 2016/679 lub RODO – Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

  d) Serwis – platformę internetową Duchowi.pl dostępną pod adresem https://duchowi.pl/ umożliwiająca Usługodawcy świadczenie opisanych w niniejszym Regulaminie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;

  e) Usługodawca – Weronikę Liberską prowadzącą działalność pod firmą Pole Poznania Weronika Liberska z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. A. Asnyka 71,NIP: 6182188141;

  f) Ustawa o prawach konsumenta – ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

  g) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  h) Użytkownik – klienta, Specjalistę oraz ponadto każdą osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną o której mowa w art.331 Kodeksu cywilnego, korzystającą z usług świadczonych na platformie Duchowi.pl;

  i) Klient – usługobiorcę zawierającego z Usługodawcą umowę o korzystanie z Serwisu (świadczenie usług drogą elektroniczną) jako konsument o którym mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego;

  j) Specjalista – usługobiorcę, będącego przedsiębiorcą bądź pracownikiem takiego przedsiębiorcy lub osobą zatrudnioną przez niego na innej podstawie, który dokonał skutecznej rejestracji (założył oraz aktywował konto użytkownika) na platformie Duchowi.pl jako Specjalista.

§ 3

 1. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą we wszystkich sprawach związanych z korzystaniem z platformy Duchowi.pl:

a) pisząc na adres e-mail: kontakt@duchowi.pl

b) dzwoniąc pod nr tel. +48 664 580 338

 1. Telefoniczny kontakt z Usługodawcą możliwy jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10 – 16

 2. Numer rachunku bankowego Usługodawcy to: …………………………………………………

USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ KLIENTA

§ 4

 1. Poprzez platformę internetową Duchowi.pl Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klienta usługi:

  a) z zakresu doradztwa w obszarze rozwoju duchowego, medytacji, bioenergoterapii oraz innych dziedzin pokrewnych na rzecz Użytkowników (opcja zadawania pytań, umówienia się na konsultacje poza Serwisem);

  b) polegające na umożliwieniu kontaktowania się ze Specjalistami, których profile udostępnione zostały w Bazie osób oraz w Bazie miejsc platformy Duchowi.pl

 2. Kontaktowanie się z wybranym Specjalistą następuje poprzez formularz kontaktowy udostępniony w profilu tego Specjalisty w Serwisie.

 3. Katalog narzędzi i rozwiązań udostępnianych Klientom nie ma charakteru zamkniętego. Wraz z rozwojem technicznych możliwości Serwisu, w czasie świadczenia usług, Usługodawca może zdecydować o stworzeniu i udostępnieniu Użytkownikom nowych narzędzi i rozwiązań technicznych.

REJESTRACJA KLIENTA W SERWISIE. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SERWISU

§ 5

 1. Usługi o których mowa w § 4 ust. 1 świadczone są przez Usługodawcę na indywidualne żądanie Użytkownika zgłaszane Usługodawcy poprzez przesłanie wypełnionego elektronicznego formularza rejestracyjnego udostępnionego pod adresem https://duchowi.pl/register/?ac=user&stage=2.

 2. Przed przesłaniem wypełnionego formularza rejestracyjnego Usługodawcy Użytkownik jest zobowiązany do zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Nieznajomość postanowień niniejszego Regulaminu nie może stanowić podstawy do składania reklamacji przez Użytkownika.

§ 6

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 tego paragrafu usługa świadczona na rzecz Klienta ma charakter nieodpłatny.

 2. Usługodawca jest uprawniony do poszerzania oferty Serwisu o usługi o charakterze odpłatnym (Usługi Premium). Uruchomienie Usługi Premium na rzecz Klienta wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia o odpowiedniej treści. Oświadczenie może zostać złożone poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przez Klienta

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

§ 7

 1. Korzystanie z platformy Duchowi.pl wymaga łącznego łącznego spełnienia przez system informatyczny Użytkownika następujących warunków technicznych:

  a) dostępu urządzenia do sieci Internet,

  b) korzystania z najnowszej wersji przeglądarki internetowej: Internet Explorer lub Edge, Firefox, Google Chrome, Opera, <z włączoną obsługą niezbędnych skryptów JavaScript>,

  c) włączonej wtyczki Adobe Flash Player, co najmniej w wersji 11.0 lub późniejszej,

  d) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej ( e – mail),

 2. Dla pełnego korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu niezbędnym jest włączenie obsługi plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące działania plików cookies na platformie Duchowi.pl oraz ich wykorzystywania przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności i cookies Duchowi.pl.

 3. Dane przesyłane do Serwisu przy użyciu formularza rejestracyjnego są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL.

 4. Z zastrzeżeniem postanowień § 8 Regulaminu, Serwis jest dostępny dla Klientów oraz pozostałych Użytkowników 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia dotyczące oprogramowania lub sprzętu z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają albo znacząco utrudniają korzystanie z Serwisu.

 6. Usługodawca oświadcza, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym do danych osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, każdy Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w szczególności z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet.

§ 8

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie poniósł Klient w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wyłącznie w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

 2. Krótkotrwałe, trwające nie dłużej niż 12 godzin na dobę, przerwy w możliwości korzystania z Serwisu lub znaczne utrudnienia w korzystaniu z usługi spowodowane niezbędnymi pracami konserwacyjnymi systemu teleinformatycznego Usługodawcy nie stanowią naruszenia przez Usługodawcę niniejszego Regulaminu.

 3. Usługodawca, w miarę możliwości, prowadzi prace konserwacyjne o których mowa w ustępie poprzedzającym w sposób minimalizujący niedogodności związane z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, w szczególności prowadzi te prace w porze nocnej lub w dni wolne od pracy.

§ 9

 1. Zarejestrowany Klient uzyskuje dostęp do usług świadczonych w Serwisie po wybraniu zakładki ,,Zaloguj się’’ i wpisaniu indywidualnego loginu – nazwy użytkownika lub adresu e-mail podanego przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz hasła (uwierzytelnienie Klienta).

 2. W przypadku utraty, w tym zapomnienia, hasła służącego do uwierzytelniania, Klient powinien zresetować hasło w celu uzyskania ponownego dostępu do konta Klienta w Serwisie.

 3. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane dostępem osoby nieuprawnionej do konta Klienta w przypadku, gdy uzyskanie dostępu przez tę osobę nastąpiło na skutek umyślnego bądź nieumyślnego udostępnienia jej loginu lub hasła przez Klienta lub osobę za której działania Klient ponosi odpowiedzialność.

OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

§ 10

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia uniemożliwiające bądź w sposób istotny utrudniające korzystanie z Serwisu, które spowodowane są działaniem siły wyższej lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.

§ 11

 1. W czasie świadczenia usług za pośrednictwem platformy Duchowi.pl, Usługodawca uwzględnia zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zmian w obszarze regulacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zabezpieczania danych przetwarzanych w systemach informatycznych.

 2. Uwzględniając zmiany obowiązujących przepisów Usługodawca aktualizuje zasady i sposób świadczenia usług w Serwisie celem dostosowania świadczonej usługi do stanu prawnego obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 12

 1. Usługodawca jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 2016/679 w odniesieniu dla danych osobowych Klientów oraz Użytkowników przekazywanych przez nich w związku z rejestracją w Serwisie.

 2. Usługodawca będąc administratorem danych osobowych przed przekazaniem danych przez Klientów poprzez wypełniany formularz, udostępnia informację o przetwarzaniu ich danych osobowych w zakresie przewidzianym w art. 13 ust. 1 i 2 RODO.

 3. Przed przesłaniem formularza Usługodawcy, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji Klient oświadcza, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu jego danych osobowych dla potrzeb rejestracji konta oraz dalszego świadczenia usług drogą elektroniczną na jego rzecz.

§ 13

 1. Usługodawca nie ma dostępu do treści wiadomości przesyłanych pomiędzy Klientem a Specjalistami za pośrednictwem dostępnych formularzy kontaktowych.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane Użytkownikom przez Specjalistów za pośrednictwem Serwisu, w tym za treści publikowane przez Specjalistów na ich profilach w Bazie osób lub Bazie miejsc.

OBOWIĄZKI KLIENTA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA REGULAMINU

§ 14

 1. Wszelkie treści przesyłane przez Klientów za pośrednictwem platformy Duchowi.pl stanowią wyłącznie wyraz ich własnej wiedzy oraz opinii.

 2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób bezprawny, w szczególności zabrania się:

  a) przesyłania treści o charakterze bezprawnym, w tym treści naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

  b) wykorzystywania świadczonych usług do popełniania przestępstw, przestępstw skarbowych, wykroczeń lub innych czynów zabronionych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego lub prawa międzynarodowego;

  c) wykorzystywania świadczonych usług w sposób naruszający przepisy obowiązującego prawa lub w celu obejścia prawa lub w sposób, który stałby w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;

 3. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób, który zakłócałby jego poprawne funkcjonowanie lub powodowałby znaczne uciążliwości dla Usługodawcy bądź innych Użytkowników.

§ 15

Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z niego zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności zobowiązuje się do niezamieszczania na platformie Duchowi.pl:

a) materiałów zawierających treści pornograficzne, podżegających do nienawiści, w szczególności nienawiści na tle rasowym, etnicznym lub wyznaniowym, podżegających do dyskryminacji lub przemocy bądź propagujących takie zachowania;

b) plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie serwera lub witryn innych Użytkowników.

§ 16

 1. Usługodawca może zawiesić w całości lub w części świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu na rzecz danego Klienta, gdy ten:

  a) korzysta z usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności narusza zakazy o których mowa w § 14 ust. 2 i 3 tego Regulaminu,

  b) działa na szkodę Usługodawcy bądź podmiotów współpracujących z Usługodawcą,

  c) wypełniając formularz stanowiący podstawę zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub w trakcie korzystania z Serwisu podał nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na jej wykonywanie,

 2. Zawieszenie świadczenia usług w całości polega na zablokowaniu konta Klienta na czas określony nieprzekraczający 7 dni licząc od dnia przesłania na adres e-mail Klienta informacji o zawieszeniu wykonywania usług w całości.

 3. Zawieszenie świadczenia usług w części polega na zablokowaniu możliwości korzystania przez Klienta z niektórych funkcjonalności Serwisu na czas określony nieprzekraczający 7 dni licząc od dnia przesłania na adres e-mail Klienta informacji o zawieszeniu wykonywania usług w części. W informacji o zawieszeniu wskazuje się przyczyny zablokowania określonych funkcjonalności Serwisu.

 4. Stwierdzając wystąpienie chociażby jednej z przesłanek o których mowa w ust. 1 Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (korzystanie z Serwisu) ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie woli Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy składane jest Klientowi w formie pisemnej na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 5. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę nie narusza w żaden sposób uprawnień Usługodawcy do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody będącej skutkiem zachowań Specjalisty o których mowa w ust. 1.

§ 17

 1. Klient może zrezygnować z korzystania z Serwisu (wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną) w każdej chwili bez podawania przyczyny Usługodawcy.

 2. Rezygnacje z usług korzystania z Serwisu Klient składa poprzez usunięcie konta Klienta w Serwisie. Wypowiedzenie staje się skuteczne z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail z potwierdzeniem usunięcia konta Klienta z Serwisu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 18

 1. Usługodawca zapewnia każdemu Użytkownikowi możliwość złożenia reklamacji w formie pisemnej za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej – pod adresem: kontakt@duchowi.pl

b) formularza kontaktowego udostępnionego na platformie Duchowi.pl pod adresem: niedostępny

 1. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika,

b) adres korespondencyjny,

c) dokładny opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia lub przedmiotu zastrzeżeń Użytkownika,

d) oczekiwany przez Użytkownika stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń.

 1. W przypadku stwierdzenia braku informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Usługodawca prosi Użytkownika o ich uzupełnienie. Odmowa podania przez Użytkownika informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego przewidzianego w niniejszym Regulaminie. O niemożności rozpatrzenia reklamacji ze względu na niekompletność udzielonych informacji niezwłocznie powiadamia się Użytkownika.

§ 19

 1. Złożone reklamacje Usługodawca rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia reklamacji spełniającej wymogi o których mowa w § 18 ust. 2 Regulaminu.

 1. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa może ulec wydłużeniu, maksymalnie do 20 dni roboczych. O przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie informuje się Użytkownika, jednocześnie wskazując przyczyny przedłużenia.

 1. Do zachowania terminów, o których mowa w ustępie poprzedzającym wystarczy wysłanie odpowiedzi przez Usługodawcę Użytkownikowi przed upływem tych terminów.

 1. W przypadku niezachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Użytkownika.

§ 20

 1. Odpowiedź na reklamację zawiera informację o tym, czy reklamacja została uznana za uzasadnioną oraz wskazanie sposobu załatwienia sprawy. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, w odpowiedzi na reklamację Usługodawca informuje Użytkownika o braku podstaw do uznania reklamacji za uzasadnioną wraz ze wskazaniem powodów swojej decyzji.

 2. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Usługodawca realizuje żądanie Użytkownika zgodnie z jego treścią oraz przepisami obowiązującego prawa.

§ 21

Reklamacje dotyczące produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę innych niż usługi o których mowa w niniejszym Regulaminie zgłaszane i rozpatrywane na zasadach określonych postanowieniami odrębnych umów i regulaminów.

§ 22

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej jak również pod następującymi adresami internetowymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z korzystaniem z Serwisu i wynikających z tego sporów z Usługodawcą, Klient jest uprawniony do zwrócenia się:

a) do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej z Usługodawcą;

b) do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;

c) bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

ZMIANY REGULAMINU

§ 23

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to uzasadnione okolicznościami, takimi jak:

  a) zmiany przepisów obowiązującego prawa;

  b) zmiany organizacji Serwisu lub zmiany w organizacji Usługodawcy, które wpływają na wykonywanie umów zawieranych z Użytkownikami;

  c) zmiany w zakresie dostępnych metod dostawy i płatności za zamówienie.

 2. O planowanych zmianach Usługodawca informuje Użytkowników drogą elektroniczną przesyłając wiadomość e-mail na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed dniem wejścia tych zmian w życie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

 1. Umowy o korzystanie z Serwisu zawierane są w języku polskim.

 2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta

 3. Wszelką korespondencję kierowaną do Użytkownika pod adres wskazany w formularzu zamówienia uznaje się za prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym.

 4. Uznanie któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważny, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu..

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2021 roku.

Copyright © 2024 Duchowi.pl - Znajdź holistycznych specjalistów I wiedzę I miejsca I wydarzenia
Projekt i wykonanie : EGDDesign
Scroll to top