REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY DUCHOWI.PL PRZEZ SPECJALISTĘ I MIEJSCE

ZASADY OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym określającym zasady, warunki techniczne oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług na platformie internetowej Duchowi.pl, stanowiących usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. W odniesieniu do usług świadczonych za pośrednictwem platformy internetowej Duchowi.pl (dalej także jako Serwis) Usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest przedsiębiorca – Weronika Liberska prowadząca działalność pod firmą Pole Poznania Weronika Liberska z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul.A. Asnyka 71, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6182188141. Serwis dostępny jest pod adresem strony internetowej https://duchowi.pl/.

 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie w oparciu o zasady określone tym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wpływają w żaden sposób na zakres praw i obowiązków Użytkownika oraz Usługodawcy wynikających z innych umów zawartych między tymi podmiotami poza Serwisem.

 5. Wyrażając chęć skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem platformy Duchowi.pl Użytkownik jest zobowiązany do zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu na zasadach w nim określonych. Dla skorzystania przez Użytkownika z usług świadczonych w Serwisie nie jest konieczne zawieranie odrębnych umów.

 6. Nieznajomość postanowień niniejszego Regulaminu nie może stanowić podstawy do składania reklamacji przez Użytkownika.

§ 2

 1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

  a) Kodeks cywilny – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.);

  b) Przedsiębiorca – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zawierającą z Usługodawcą umowę o korzystanie z Serwisu, która jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  c) Rozporządzenie 2016/679 lub RODO – Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

  d) Serwis – platformę internetową Duchowi.pl dostępną pod adresem https://duchowi.pl/ umożliwiająca Usługodawcy świadczenie opisanych w niniejszym Regulaminie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;

  e) Usługodawca – Weronikę Liberską prowadzącą działalność pod firmą Pole Poznania Weronika Liberska z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. A. Asnyka 71,NIP: 6182188141;

  f) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  g) Użytkownik – klienta, Specjalistę oraz ponadto każdą osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną o której mowa w art.331 Kodeksu cywilnego, korzystającą z usług świadczonych na platformie Duchowi.pl;

  h) Specjalista – usługobiorcę, będącego przedsiębiorcą bądź pracownika takiego przedsiębiorcy lub osobę zatrudnioną przez niego na innej podstawie, który dokonał skutecznej rejestracji (założył oraz aktywował konto użytkownika) na platformie Duchowi.pl jako Specjalista.

§ 21

 1. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą we wszystkich sprawach związanych z korzystaniem z platformy Duchowi.pl:

a) pisząc na adres e-mail: kontakt@duchowi.pl

b) dzwoniąc pod nr tel. +48 664 580 338

 1. Telefoniczny kontakt z Usługodawcą możliwy jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10 – 16

 2. Numer rachunku bankowego Usługodawcy to: …………………………………………………

USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ SPECJALISTY

§ 3

 1. Poprzez platformę internetową Duchowi.pL Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi:

  a) z zakresu doradztwa w obszarze rozwoju duchowego, medytacji bioenergoterapii oraz innych dziedzin pokrewnych na rzecz Użytkowników;

  b) polegające na umożliwieniu utworzenia w Serwisie profilu Specjalisty, pozwalającego na:

  promowanie prowadzonej przez Specjalistę działalności w obszarze rozwoju duchowego, medytacji, bioenergoterapii oraz innych dziedzin pokrewnych wśród Użytkowników;

  – kontaktowanie się Użytkowników z danym Specjalistą za pośrednictwem udostępnionych w Serwisie formularzy kontaktowych.

 2. Promowanie prowadzonej przez Specjalistę działalności odbywa się poprzez publikowanie przez Specjalistę informacji o prowadzonej przez siebie działalności w udostępnianych Użytkownikom:

  a) Bazie osób;

  b) Bazie miejsc.

 3. Katalog narzędzi i rozwiązań udostępnianych Specjalistom nie ma charakteru zamkniętego. Wraz z rozwojem technicznych możliwości Serwisu, w czasie świadczenia usług, Usługodawca może zdecydować o stworzeniu i udostępnieniu Specjalistą nowych narzędzi i rozwiązań technicznych.

§ 4

 1. Usługi o których mowa w § 3 ust. 1 świadczone są przez Usługodawcę na indywidualne żądanie Użytkownika zgłaszane Usługodawcy poprzez przesłanie wypełnionego elektronicznego formularza rejestracyjnego udostępnionego pod adresem https://duchowi.pl/register/?ac=specialist&stage=2.

 2. Przed przesłaniem wypełnionego formularza rejestracyjnego Usługodawcy Użytkownik jest zobowiązany do zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Nieznajomość postanowień niniejszego Regulaminu nie może stanowić podstawy do składania reklamacji przez Użytkownika lub Specjalistę.

REJESTRACJA SPECJALISTY W SERWISIE. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SERWISU

§ 5

 1. Dla zagwarantowania prawdziwości danych publikowanych w Serwisie oraz wysokiego poziomu merytorycznego Specjalistów, Usługodawca prowadzi weryfikacje Użytkowników rejestrujących się na platformie Duchowi.pl jako Specjaliści.

 2. Prowadząc weryfikację o której mowa w ustępie poprzedzającym, Usługodawca występuje do zarejestrowanego Użytkownika z prośbą o dostarczenie dokumentów (certyfikatów) potwierdzających kwalifikacje zawodowe wskazane przez tego Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 3. Niezwłocznie po dostarczeniu dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, Usługodawca weryfikuje zgodność ich treści z danymi wskazanymi w formularzu rejestracyjnym. W przypadku, gdy Usługodawca stwierdza niezgodność danych lub, gdy prawdziwość dostarczonych dokumentów budzi oczywiste wątpliwości, wzywa Użytkownika do uzupełnienia braków lub wyjaśnienia wątpliwości w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania wezwania na podany przez Użytkownika adres e – mail. Jeśli Użytkownik nie uzupełni braków lub nie wyjaśni wątpliwości w przewidzianym terminie, jego konto na platformie Duchowi.pl zostanie usunięte.

 4. Za chwilę zawarcia umowy o świadczenie Usług pośrednictwa uznaje się moment aktywacji konta Specjalisty.

§ 6

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 tego paragrafu usługa świadczona na rzecz Specjalisty (premium) ma charakter odpłatny. Wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie rodzaju abonamentu wybranego przez Użytkownika w trakcie rejestracji konta Specjalisty.

 2. W terminie 30 dni od aktywacji konta Specjalisty korzystanie z Serwisu premium przez Specjalistę jest nieodpłatne. Po upływie tego terminu Specjalista jeśli chce przedłużyć konto premium jest zobowiązany uiścić opłatę za abonament w wysokości wybranej w trakcie rejestracji konta.

 3. Specjalista jest zobowiązany do uiszczenia opłaty abonamentowej w terminie 1 dni od zakończenia okresu nieodpłatnego korzystania z Serwisu. Za chwilę wykupienia abonamentu uznaje się moment w którym opłata abonamentowa wpłynęła na rachunek bankowy Usługodawcy.

 4. Abonament uprawnia Specjalistę do korzystania z Serwisu premium przez okres 1 miesiąca licząc od dnia jego wykupienia.

 5. Wysokość opłat za abonament oraz szczegółowy sposób ich uiszczania określa aktualny cennik Usługodawcy dostępny pod adresem https://duchowi.pl/qa/

§ 7

 1. W przypadku, gdy Specjalista nie dokona opłaty abonamentowej w celu dalszego korzystania z Serwisu przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament, umowa o świadczenie usług premium wygasa następnego dnia po upływie okresu, na który został wykupiony abonament.

 2. Wygaśnięcie abonamentu w wyniku nie wykupienia abonamentu na kolejny miesiąc nie jest równoznaczne z usunięciem profilu Specjalisty z platformy Duchowi.pl. Profil Specjalisty po wygaśnięciu abonamentu będzie widoczny w Serwisie w ograniczonej formie do zdjęcia profilowego oraz opisu.

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

§ 8

 1. Korzystanie z platformy Duchowi.pl wymaga łącznego łącznego spełnienia przez system informatyczny Użytkownika następujących warunków technicznych:

  a) dostępu urządzenia do sieci Internet,

  b) korzystania z najnowszej wersji przeglądarki internetowej: Internet Explorer lub Edge, Firefox, Google Chrome, Opera, <z włączoną obsługą niezbędnych skryptów JavaScript>,

  c) włączonej wtyczki Adobe Flash Player, co najmniej w wersji 11.0 lub późniejszej,

  d) włączonej obsługi plików cookies,

  d) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej ( e – mail),

 2. Dla pełnego korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu niezbędnym jest włączenie obsługi plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące działania plików cookies na platformie Duchowi.pl oraz ich wykorzystywania przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności i cookies Duchowi.pl.

 3. Dane przesyłane do Serwisu przy użyciu formularza rejestracyjnego są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL.

 4. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 Regulaminu, Serwis jest dostępny dla Specjalistów oraz pozostałych Użytkowników 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia dotyczące oprogramowania lub sprzętu z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają albo znacząco utrudniają korzystanie z Serwisu.

 6. Usługodawca oświadcza, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym do danych osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, każdy Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w szczególności z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet.

§ 9

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie poniósł Specjalista w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wyłącznie w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

 2. Krótkotrwałe, trwające nie dłużej niż 12 godzin na dobę, przerwy w możliwości korzystania z Serwisu lub znaczne utrudnienia w korzystaniu z usługi spowodowane niezbędnymi pracami konserwacyjnymi systemu teleinformatycznego Usługodawcy nie stanowią naruszenia przez Usługodawcę niniejszego Regulaminu.

 3. Usługodawca, w miarę możliwości, prowadzi prace konserwacyjne o których mowa w ustępie poprzedzającym w sposób minimalizujący niedogodności związane z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, w szczególności prowadzi te prace w porze nocnej lub w dni wolne od pracy.

§ 10

 1. Zarejestrowany Specjalista uzyskuje dostęp do usług świadczonych w Serwisie po wybraniu zakładki ,,Zaloguj się’’ i wpisaniu indywidualnego loginu – nazwy użytkownika lub adresu e-mail podanego przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz hasła (uwierzytelnienie Specjalisty).

 2. W przypadku utraty, w tym zapomnienia, hasła służącego do uwierzytelniania Specjalista, powinien zresetować hasło w celu uzyskania ponownego dostępu do swojego konta Specjalisty w Serwisie.

 3. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane dostępem osoby nieuprawnionej do konta Specjalisty w przypadku, gdy uzyskanie dostępu przez tę osobę nastąpiło na skutek umyślnego bądź nieumyślnego udostępnienia jej loginu lub hasła przez Specjalistę lub osobę za której działania Specjalista ponosi odpowiedzialność.

OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

§ 11

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia uniemożliwiające bądź w sposób istotny utrudniające korzystanie z Serwisu, które spowodowane są działaniem siły wyższej lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.

§ 12

 1. W czasie świadczenia usług za pośrednictwem platformy Duchowi.pl, Usługodawca uwzględnia zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zmian w obszarze regulacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zabezpieczania danych przetwarzanych w systemach informatycznych.

 2. Uwzględniając zmiany obowiązujących przepisów Usługodawca aktualizuje zasady i sposób świadczenia usług w Serwisie celem dostosowania świadczonej usługi do stanu prawnego obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 13

 1. Usługodawca jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 2016/679 w odniesieniu dla danych osobowych Specjalistów oraz Użytkowników podlegających weryfikacji o której mowa w § 6, przekazywanych przez nich w związku z rejestracją w Serwisie.

 2. Usługodawca będąc administratorem danych osobowych przed przekazaniem danych przez Specjalistów poprzez wypełniany formularz, udostępnia informację o przetwarzaniu ich danych osobowych w zakresie przewidzianym w art. 13 ust. 1 i 2 RODO.

 3. Przed przesłaniem formularza Usługodawcy, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji Specjalista oświadcza, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu jego danych osobowych dla potrzeb rejestracji konta oraz dalszego świadczenia usług drogą elektroniczną na jego rzecz.

§ 14

 1. Usługodawca nie ma dostępu do treści wiadomości przesyłanych pomiędzy Specjalistami a innymi Użytkownikami za pośrednictwem dostępnych formularzy kontaktowych.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane przez Użytkowników Specjalistom za pośrednictwem formularzy kontaktowych.

OBOWIĄZKI SPECJALISTY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA REGULAMINU OGRANICZENIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

§ 15

 1. Wszelkie treści publikowane przez Specjalistów w Serwisie stanowią wyłącznie wyraz ich własnej wiedzy oraz opinii i nie stanowią oficjalnego stanowiska Usługodawcy.

 2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób bezprawny, w szczególności zabrania się:

  a) przesyłania treści o charakterze bezprawnym, w tym treści naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

  b) wykorzystywania świadczonych usług do popełniania przestępstw, przestępstw skarbowych, wykroczeń lub innych czynów zabronionych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego lub prawa międzynarodowego;

  c) wykorzystywania świadczonych usług w sposób naruszający przepisy obowiązującego prawa lub w celu obejścia prawa lub w sposób, który stałby w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;

 3. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób, który zakłócałby jego poprawne funkcjonowanie lub powodowałby znaczne uciążliwości dla Usługodawcy bądź innych Użytkowników.

§ 16

Korzystając z Serwisu Specjalista zobowiązuje się do korzystania z niego zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności zobowiązuje się do niezamieszczania na platformie Duchowi.pl:

a) materiałów zawierających treści pornograficzne, podżegających do nienawiści, w szczególności nienawiści na tle rasowym, etnicznym lub wyznaniowym, podżegających do dyskryminacji lub przemocy bądź propagujących takie zachowania;

b) plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie serwera lub witryn innych Użytkowników.

§ 17

 1. Usługodawca może zawiesić w całości lub w części świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu na rzecz danego Specjalisty, gdy ten:

  a) korzysta z usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności narusza zakazy o których mowa w § 15 ust. 2 i 3 tego Regulaminu,

  b) działa na szkodę Usługodawcy bądź podmiotów współpracujących z Usługodawcą,

  c) wypełniając formularz stanowiący podstawę zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub w trakcie korzystania z Serwisu podał nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na jej wykonywanie,

 2. Zawieszenie świadczenia usług w całości polega na zablokowaniu konta Specjalisty na czas określony nieprzekraczający 7 dni licząc od dnia przesłania na adres e-mail Specjalisty informacji o zawieszeniu wykonywania usług w całości.

 3. Zawieszenie świadczenia usług w części polega na zablokowaniu możliwości korzystania przez Specjalistę z niektórych funkcjonalności Serwisu na czas określony nieprzekraczający 7 dni licząc od dnia przesłania na adres e-mail Specjalisty informacji o zawieszeniu wykonywania usług w części. W informacji o zawieszeniu wskazuje się przyczyny zablokowania określonych funkcjonalności Serwisu.

 4. Stwierdzając wystąpienie chociażby jednej z przesłanek o których mowa w ust. 1 Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (korzystanie z Serwisu) ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie woli Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy składane jest Specjaliście w formie dokumentowej o której mowa w art. 772 Kodeksu cywilnego.

 5. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę nie narusza w żaden sposób uprawnień Usługodawcy do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody będącej skutkiem zachowań Specjalisty o których mowa w ust. 1.

 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym także w sytuacji, gdy wielokrotne, wiarygodne skargi Użytkowników dowodzą, że Specjalista nie daje rękojmi odpowiednio wysokiego poziomu merytorycznego udzielanych za pośrednictwem Serwisu porad eksperckich, oczekiwanego od osób posiadających kwalifikacje wskazane w profilu tego Specjalisty.

 7. Wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o korzystanie z Serwisu z powodu wystąpienia przesłanek o których mowa w ust. 1 tego paragrafu nie uprawnia Specjalisty do żądania zwrotu poniesionych już opłat abonamentowych.

   § 18

   1. Specjalista może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Usługodawca:

   a) świadczy usługę w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu lub w sposób naruszający przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

   b) świadcząc usługę narusza w sposób rażący interesy Specjalisty.

   1. Oświadczenie woli Specjalisty o wypowiedzeniu umowy składane jest Usługodawcy w formie pisemnej o której mowa w art. 78 Kodeksu cywilnego.

   2. Wypowiedzenie umowy przez Specjalistę nie powoduje powstania po stronie Usługodawcy obowiązku zwrotu uiszczonych przez niego opłat abonamentowych.

   § 181

   1. Z zastrzeżeniem ust. 2, korzystając z Serwisu Specjaliści promują swą działalność i świadczą swe usługi na rzecz Klientów jako eksperci – przedsiębiorcy działający bezpośrednio w ramach wykonywanej przez nich działalności zawodowej. W związku z tym Specjaliście nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Usługodawcą na podstawie niniejszego Regulaminu umowy o korzystanie z Serwisu o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

   2. Specjaliście, nie będącemu przedsiębiorcą przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Usługodawcą umowy o korzystanie z Serwisu w terminie 14 dni od jej skutecznego zawarcia.

   3. Odstąpienia od zawartej umowy dokonuje się poprzez złożenie Usługodawcy pisemnego oświadczenia o odpowiedniej treści za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres kontaktowy wskazany w § 21 ust. 1 Regulaminu lub korespondencji tradycyjnej na adres siedziby Usługodawcy wskazany w tym Regulaminie

    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

    § 19

    1. Usługodawca zapewnia każdemu Specjaliście możliwość złożenia reklamacji w formie pisemnej za pośrednictwem:

    a) poczty elektronicznej – pod adresem: kontakt@duchowi.pl w treści maila wpisując REKLAMACJA

    b) formularza kontaktowego udostępnionego na platformie Duchowi.pl pod adresem: niedostępny

    1. Reklamacja powinna zawierać:

    a) imię i nazwisko lub nazwę Specjalisty,

    b) adres korespondencyjny,

    c) dokładny opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia lub przedmiotu zastrzeżeń Specjalisty,

    d) oczekiwany przez Specjalistę stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń.

    1. W przypadku stwierdzenia braku informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Usługodawca prosi Specjalistę o ich uzupełnienie. Odmowa podania przez Specjalistę informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego przewidzianego w niniejszym Regulaminie. O niemożności rozpatrzenia reklamacji ze względu na niekompletność udzielonych informacji niezwłocznie powiadamia się Specjalistę.

    § 20

    1. Złożone reklamacje Usługodawca rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia reklamacji spełniającej wymogi o których mowa w § 19 ust. 2 Regulaminu.

    1. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa może ulec wydłużeniu, maksymalnie do 20 dni roboczych. O przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie informuje się Specjalistę, jednocześnie wskazując przyczyny przedłużenia.

    1. Do zachowania terminów, o których mowa w ustępie poprzedzającym wystarczy wysłanie odpowiedzi przez Usługodawcę Specjaliście przed upływem tych terminów.

    1. W przypadku niezachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Specjalisty.

    § 21

    1. Odpowiedź na reklamację zawiera informację o tym, czy reklamacja została uznana za uzasadnioną oraz wskazanie sposobu załatwienia sprawy. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, w odpowiedzi na reklamację Usługodawca informuje Specjalistę o braku podstaw do uznania reklamacji za uzasadnioną wraz ze wskazaniem powodów swojej decyzji.

    2. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Usługodawca realizuje żądanie Specjalisty zgodnie z jego treścią oraz przepisami obowiązującego prawa.

    § 22

    Reklamacje dotyczące produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę innych niż usługi o których mowa w § 3zgłaszane i rozpatrywane na zasadach określonych postanowieniami odrębnych umów i regulaminów.

    ZMIANY REGULAMINU

    § 23

    1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym ewentualnych załączników do niniejszego Regulaminu, z ważnych przyczyn związanych ze zmianami organizacyjnymi lub rozszerzaniem funkcjonalności Serwisu. O planowanych zmianach Usługodawca informuje Specjalistę drogą elektroniczną, zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Specjalistę w formularzu, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed dniem wejściem tych zmian w życie.

    1. Każdy Specjalista ma prawo do wypowiedzenia umowy o korzystanie z Serwisu zawartej z Usługodawcą od chwili, gdy otrzymał informację o zmianach niniejszego Regulaminu.

    1. Zmiany Regulaminu obowiązują Specjalistę, który nie skorzystał z prawa do wypowiedzenia umowy w ciągu 7 dni od dnia, w którym powiadomiono go o zmianach.

    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    § 24

    1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

    2. Wszelką korespondencję kierowaną do Użytkownika pod adres wskazany w formularzu zamówienia uznaje się za prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym.

    3. Uznanie któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważny, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu..

    4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2021 roku.

Copyright © 2024 Duchowi.pl - Znajdź holistycznych specjalistów I wiedzę I miejsca I wydarzenia
Projekt i wykonanie : EGDDesign
Scroll to top